پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


اندیشه

 استعلا در تفکر هایدگر

در تاریخِ تفاسیرِ هایدگری ما با مجموعه‌ای از مفاهیم متناظر روبه‌رو می‌شویم؛ مانند: «مابعدالطبیعه و تئولوژی»، «انتوتئولوژی و تئولوژی مسیحی»، «تئولوژی و ایمان» و «وجود و خدا». همچنین باید خاطرنشان کرد که این مفاهیمِ دوگانۀ متفاوت، راهبردهای گوناگونی را در تفسیر هایدگر سامان می‌دهند. این راهبردها را می‌توان در چهار دستۀ کلی جای داد: نخست [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۲۰ ق.ظ

 تکنولوژی چه می‌دهد و چه می‌گیرد؟

پرسش از تکنولوژی در اندیشه‌های هایدگر تداوم همان پرسش از هستی است و یکی از فروعات همان بحث است. در اندیشۀ او تکنولوژی به‌شکل بس ناامید کننده‌ای باعث بریدن از حقیقت هستی و مستور ماندن آن است، اما درعین‌حال خودش طرح مداوم پرسش است که ما را نهایتاً به حقیقت هستی می‌رساند. پس هم درد [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۱۹ ق.ظ

 در نزدیکی حکمت هنر

نسبت میان فلسفه و هنر در تفکر هایدگر پیش از هایدگر، تفکر دربارۀ ماهیت هنر و جایگاه آن در فرهنگ و جامعه مدنظر قرار گرفته بود. مسئلۀ چیستی هنر مسئله‌ای است که در دوره‌های پیش از مدرنیته وجود نداشته است. البته باید توجه کرد که نخستین نطفه‌های بحث در یونان شکل گرفت و در یونان [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۱۸ ق.ظ