پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


انديشه

 مفهومی از اقلیم غرب

واکاوی مفهوم روشنفکری در نگاه اندیشمندان غربی رهایی انسان قرون وسطی، آغاز رنسانس و افراشته شدن پرچم عقل‌گرایی محض در عصر صنعتی شدن غرب، سبب دگرگونی ساختار فکری این جوامع و خلق مفاهیم جدیدی در روابط اجتماعی گردید. یکی از مفاهیمی که در این دوره متولد شد، اما مرزهای زمانی و مکانی را درنوردید و [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۵۰ ب.ظ

 روشن‌رأیی به مثابه هبوط، به مثابه درس

دکتر محمد جواد صافیان، دانش آموختۀ دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان است. از آثار وی می توان به کتاب‌های «هایدگر و هنر» و «مابعدالطبیعه چیست» اشاره کرد. برای فهم بهتر روشنگری یا به تعبیر استاد، منورالفکری، گفت‌وگویی را با ایشان ترتیب دادیم که در آن، افزون بر نگاه‌های فلسفی، مسائل اجتماعی این [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۴۹ ب.ظ

 نسخۀ کانتی از روشنگری

جنبش روشنفکری در آلمان (Aufklarung) ویژگی‌های به شدت متفاوت از فرانسه و انگلستان داشت. در آلمان طبقۀ متوسط بسیار ضعیف بود، اتحاد ملی وجود نداشت و تنها حکومت قدرتمند از آن فردریک کبیر بود که ایالات پروس را اداره می‌کرد. احساس حسرت و تحسینی که در آلمانی‌ها نسبت به فرانسه و انگلیس وجود داشت از [...]

۳۰ / آبان / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۴۹ ب.ظ