سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


پرونده: آموزش علوم اجتماعی در ایران

 علوم اجتماعی نیازمند بازتولید خود است

همان‌طور که همه می‌دانیم، هر علمی به دنبال طرح مسئله و یافتن پاسخی مناسب و جامع برای مسئلۀ خود است. در حقیقت می‌توان گفت علم معطوف به مسئله است و رسالتش برداشتن قدمی در شناساندن و حل آن. شناختن مجهول نیاز به تفکر دارد و تفکر یک فرآیند چندبعدی است. محدود کردن علم به یک [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۲:۱۶ ب.ظ

 علوم اجتماعی؛ به وقت ایران

اندیشة اجتماعی جدید به عبارتی حاصل تحولات صنعتی و اندیشه‌ای اروپاست. در دورة پس از قرون وسطی، که نظام اندیشه‌ای و جهان‌بینی قبلی متزلزل شده و ساختارها و بنیادهای آن زیر سؤال رفته بود، اندیشمندان اروپایی کوشیدند با ایجاد اندیشه و نظام فکریِ جدیدی، مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ناشی از عصر روشنگری و [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۲:۱۵ ب.ظ

 تأملی در مطالعات فرهنگی ایران

فضای علوم اجتماعی ایران در سال‌های اخیر میزبان میهمان نسبتاً جدیدی بوده که البته در ایران هنوز ناشناخته است: این میهمان مطالعات فرهنگی است. پرسش از چیستی مطالعات فرهنگی اصولاً پرسشی بی‌سرانجام است؛ زیرا طرفدارانش تصاویر متعدد و متنوعی از آن عرضه کرده‌اند. وجود ابهام‌های نظری در ماهیت مطالعات فرهنگی و نیز آنارشیسم روش‌شناختی در [...]

۱۱ / آبان / ۱۳۸۹ - ساعت: ۲:۱۴ ب.ظ