پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


انتخابات

 دیپلماسی عمومی؛ بوسه مرگ

نتایج حاصل از بررسیهای آماری وضعیت خوبی را برای امریکا از منظر افکار عمومی جهان نشان نمی‌دهد و این در حالی است که امریکا برای دوام امنیت ملی خود شدیدا نیازمند کنترل افکار عمومی ملتها و دولتهای جهان است. اکنون مشاوران و محققان وابسته به دستگاههای دولتی امریکا عمیقا موضوع بازگشت به عصر طلایی دیپلماسی [...]

۱۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۰۱ ق.ظ

 معرفی کتاب؛ غرب و دنیای اسلام

تصور شرق و غرب از یکدیگر و به‌ویژه تصورات عموما نادرست غرب از جهان اسلام که نتایج تاریخی زیانباری را در سالهای اخیر متوجه امنیت و اقتصاد جهانی کرده است، موضوعیست که در صورت عدم بهبودی می‌تواند بر وخامت اوضاع جهانی بیافزاید و روابط میان غرب و دنیای اسلام را در تنگناهای بیشتری فرو برد. [...]

۱۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۰۰ ق.ظ

 مطهری بدون سلاح!

گاه ارزش مبارزه فکری در سایه رویدادهای پرشتاب و چشمگیر جامعه کمرنگ می‌شود و برخی گمان می‌کنند کسانی که اهل قدم هستند بر اهل قلم برتری دارند؛ حال‌آنکه براساس حدیث گرانقدر «مداد العلماء افضل من دماء الشهداء» باید بگوییم: تا قلمها به‌درستی کار نکنند، قدمها نیز باثبات و راست نخواهند بود؛ چراکه حتی قیام خونین [...]

۱۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۰:۵۸ ق.ظ