سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


رژيم و خانواده پهلوي

 پیشگویی خاورمیانه! (قسمت‌دوم)

علیرغم برخورداری از جنبه‌های افسانه‌ای و اساطیری پاره‌ای قسمتهای متون مقدس، رویکردی شگفت‌انگیز در عصر ما نسبت به آنها ایجاد شده و قصد دارد بر مبنای آنها به نوعی تاریخنگاری اقدام نماید. حامیان این رویکرد جدید هنوز هیچ جنگی رخ نداده، دشمنان فرضی خود را ــ صرفا بر پایه پاره‌ای پیشگویی‌ها ــ مشخص نموده‌اند، آن‌هم [...]

۱۵ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۱۴ ق.ظ

 روابط با آتاتورک و جانشینانش

امپراتوری عثمانی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در روابط خارجی ایران برخوردار بود.  توسعه‌طلبیهای امپراتوری سنّی عثمانی، در کنار قدرت‌گرفتن صفویان شیعی در ایران، به‌تدریج این دو قدرت بزرگ آن زمان را رویاروی یکدیگر قرار داد. درگیریها و جنگهای متعددی میان دو کشور به‌وقوع پیوست و در نتیجه این جنگها، معاهدات و قراردادهای مهمی منعقد [...]

۱۵ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۰۹ ق.ظ

 غائله متحدالشکل‌کردن لباس

طرفداران رضاشاه، مساله متحدالشکل‌کردن لباس مردم را با آب‌وتاب تمام در مجلس و مطبوعات و محافل طرح می‌کردند و آن را «یکی از مبادی بزرگ اصلاحات» می‌دانستند، درحالی‌که رجال مستقل و آزادیخواه آن را مورد استهزا قرار می‌دادند و دولت و مجلس را به‌خاطر «صحبت‌کردن دربارة کلاه و تنبان مردم» به انتقاد می‌گرفتند. بدون‌شک این [...]

۱۵ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۰۷ ق.ظ