پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


بهائيت

 «قبله نما» و مغناطیس «تعصب»

کتاب «قبله عالم» در بوتۀ نقد دوران پنجاه‌سالۀ حکومت ناصرالدین‌شاه قاجار (۱۳۱۳ــ۱۲۶۴٫ق)، به لحاظ گستره و تنوع مسائل و موضوعات حادث در آن و نیز به علت تأثیرات و پیامدهای آن برای شکل‌دهی به سیر وقایع و تحولات سیاسی و اجتماعی پس از خود، جای آن را دارد که مورد ارزیابی‌های جدی قرار گیرد. کتاب [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۰۷ ق.ظ

 تاریخی آکنده از فساد و وابستگی

فاصله و مغایرتی که میان کشورهای استعماری و کشورهای تحت سلطه در اندیشه و منش وجود داشته، «تاثیرگذاری» را به عنوان اولویت نخست آن‌ها مطرح کرده و چگونگی تحقق آن، همچون یک دستور کار، همواره توان فکری و عملی آنان را به خود مشغول کرده است. فرقه‌گرایی به جهت فقدان اصالت و پیوستگی با بیگانگان، [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۰۵ ق.ظ

 «کتاب اقدس»

نگارش کتاب به منظور تشریح و تبلیغ عقاید، و شرح زندگی رهبران، از ابزارها و وسایلی است که فرق و مکاتب مختلف در طی تاریخ به آن توجه نموده و به منظور ترویج عقاید خود از آن سود جسته‌اند. بابیت و بهائیت نیز از این امر مستثنا نیستند. پیروان این فرقه‌ها متناسب با زمان و [...]

۸ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۶:۵۱ ق.ظ