پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


خاطره نويسي

 جنگ را نمی‌توان نوشت

تاریخ فرهنگی جنگ رویکردی بسیار مهم در تاریخ‌نگاری است که نه تنها زوایای پنهان و نامرئی جنگ را بررسی می‌کند و کمک فراوانی به درک «روح یک جنگ» توسط ذهن و زبان جامعۀ جنگ زیسته می‌نماید، بلکه مواد پژوهشی ارزشمندی را در اختیار سایر رشته‌های علمی مرتبط با فرهنگ قرار می‌دهد. همان‌طورکه کتاب «در قلمرو [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۱۲ ق.ظ

 وزیر امور محارم

مجموعۀ پنج جلدی یادداشت‌های امیر اسدالله عَلَم، وزیر دربار محمدرضا پهلوی، اگرچه در ویرایش به سکوت و سانسور مبتلا شده است، منبع بسیار مهمی برای بازشناسی ویژگی‌های عصر پهلوی دوم و خصوصیات رجال آن دوره محسوب می‌شود؛ چراکه عَلَم محرم‌ترین شخص از میان رجال سیاسی به شاه بود و با او روابطی خارج از حدّ [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۱۱ ق.ظ

 کمی تا قسمتی روشن

خودسانسوری پدیده‌ای روانی محسوب می‌شود که اکثر انسان‌ها آن را در روابط اجتماعی خود بروز می‌دهند، امّا پیامدهای این رفتار، در مورد یک شخص معمولی که رویدادهای زندگی روزمره‌اش را برای نزدیکان بازگو می‌کند با شخصی که در تاریخ سیاسی ــ اجتماعی کشور تأثیرگذار بوده، کاملاً متفاوت است. برای پیش‌گیری از خودسانسوری در ثبت خاطرات [...]

۳ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۸:۰۸ ق.ظ