سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


قوميت، هويت، جهاني‌شدن

 هویت اسلامی در عرصۀ اروپا

هرچند لیبرال دموکراسی به ایدئولوژی سیاسی و اجتماعی مسلط در کشورهای غربی مبدل شده و به‌ظاهر در تمام سطوح اجتماعی بسط یافته است، این به معنای حل شدن تمامی مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع غربی نیست. از جملۀ این مسائل می‌توان به شیوۀ تعامل و مواجهه با اقلیت‌های دینی، به‌ویژه در قارۀ اروپا، اشاره [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۳۵ ق.ظ

 تنوع فرهنگی در جامعۀ اطلاعاتی

ورود به هزارۀ سوم، که با عنوان‌هایی همچون «عصر اطلاعات»، «جامعۀ اطلاعاتی» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» همراه شد، متضمن پذیرش این حقیقت بود که سرعت، گستردگی و حجم وسیع اطلاعات و شبکه‌های اطلاعاتی، امکان هرگونه تک‌روی یا انزواطلبی را از فرهنگ ملل سلب نموده است. سهم رسانه‌ها در شکل‌گیری، تحول یا تداوم فرهنگ‌ها در عصر انفجار [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۳۴ ق.ظ

 ژاپن و دگردیسی فرهنگی

هرچند جهانی شدن یا امپریالیسم فرهنگی در ابتدای امر فرایندی در دست شرکت‌های بزرگ فراملّیتی و برای کسب منافع تجاری سرشار و تسخیر بازارهای فروش بود، به‌تدریج ابعاد عمیق و پیچیده‌ای به خود گرفت و اکنون یکی از مسائل بشری و شاید اولین آنها به شمار می‌رود. نظریه‌پردازان در مورد اینکه جهانی شدن سرانجام فرهنگ‌های [...]

۲ / مرداد / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۱:۳۲ ق.ظ